در حال بارگزاری....

هندسه و هنر

ایده این شکل از پنجره های قدیمی گرفته شده . کل شکل با کمک تقارن محوری که روی یک شکل اولیه انجام شده رسم شده است.