در حال بارگزاری....

وقتی که خدا بخواد نجات بده این طوری نجات میده

کار کردن حلال در بلوچستان به قیمت جان بیجاره بلوچ تیر کردن راننده به خاطر چند بشگه گازایل ولی اگه خدا نخواد هیچی نمیشه