در حال بارگزاری....

سكانسی زیبا و تاثیرگذار از فیلم The Grey ( اسپویلر ;)

جان آت وی(لیام نیسون) شكارچی گرگ، شاغل در یك سكوی نفتی در قطب شمال كه گرگهایِ مزاحمِ كاركنان را شكار میكند.جهت رفتن به مرخصی سوار هواپیما میشود كه در راه سقوط میكند.تنها او و 6 نفر از كاركنان زنده می مانند.گیرافتاده در سرمای طاقت فرسای قطب و البته گله بزرگی از گرگها.فضای این فیلم نمایشیست از زندگی پر از سختی و مشقت انسانها با عقاید مختلف.گرگها همچون مرگ در تعقیب انسانها از لحظه تولد هستند...