در حال بارگزاری....

محبت کردن به دیگران

سمینار زبان بشر به همراه پرفسور حسین باهر در دانشگاه شهید بهشتی
برای محبت کردن به دیگران باید زبان آنها را فهمید و وجودمان را پر از عشق و صمیمیت کرد.