در حال بارگزاری....
نشست وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو درباره بسته پیشنهادی دولت یونان شنبه شب بدون نتیجه پایان یافت. با این حال گروه یورو روز یکشنبه بحث در مورد بسته پیشنهادی یونان را پی خواهد گرفت