در حال بارگزاری....

تاثیر اعتیاد بر زندگی معتادین ( برنامه قانون و قضا )

این برنامه مستند توسط قوه قضائیه و صدا و سیما تهیه شده است که برای ساخت از موسسه مهراندیشان آفاق استفاده شده است و در بخش هایی از آن مهدی سروی همپا مددکار اجتماعی در خصوص تاثیر اعتیاد بر زندگی معتادین صحبت می کند .