در حال بارگزاری....

خوش شانسی محض در حادثه وحشتناک!

اگه شانس باهاش یار نبود کارش تموم بود