در حال بارگزاری....

همیشه تو محدودیت هاست که آدم ستاره میشه

من که خودم نفهمیدم .گفتم اگه فهمیدین به ما هم بگین.