در حال بارگزاری....

نخست وزیر را پس از تقدیم دسته گل بیرون انداخت

یکی از نمایندگان اوکراین، پس از دادن دسته گل به نخست وزیر این کشور، او را بغل می کند و از پشت تریبون بیرون می اندازد. سپس بقیه نمایندگان این شخص را کتک می زنند.