در حال بارگزاری....

غزل حافظ

غزلی زیبا از حافظ شیرازی با صدای پیام بخشعلی.
(از مجموعه ی آخرین ابیات)