در حال بارگزاری....

گرو افسرده !

وضعیت انسان های مردم آزار شکست خورده در عشق .