در حال بارگزاری....

وقتی به مامانت عکس بچّه گیاتو نشون میدی

یعنی اگه بخوای عکس زمانی که تو شکمش بودی نشون بدی چیکار میکنه؟