در حال بارگزاری....

تاریخ جنگ های رژیم صهیونیستی

چقدر جنگ؟
این جنگ هایی که در این کلیپ به شما نشان داده می شود جنگ های اصلی هستند وگرنه این رژیم غاصب خیلی بیش از این جنگ داشته است