در حال بارگزاری....

دکتر لاله بختیار درباره ترجمه کتابهای دکتر علی شریعتی

گفتگو با دکتر لاله بختیار درباره ترجمه انگلیسی کتابهای دکتر علی شریعتی به نامهای حج، فاطمه فاطمه است، مذهب علیه مذهب، و ما و اقبال وترجمه انگلیسی سخنرانی های متفرقه اش درباره زن